is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrije godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 114 )

fchool verlaat. Dit weten wij, dat de jongde doodfnik des Godzaligen wegfmelt in de lofzangen des vredes, ja dat zijne laatde fmarten vervangen worden ,door de genietingen der volkomende zaligheid. En zouden wij, door deze zekerheid verrukt, onze gedachten, onze verbeeldingskracht dan niet vrij laten weiden, in die heerlijke gewesten des lichts , wier grenzen wij met elk oogenblik, dat voorbijfnelt, naderen ? Ja, dierbare Medekristenen 1 waarom zouden wij ons zeiven die zalige verlustigingen ontzeggen? je<us en zijne geliefde zendelingen ontfloten, meer dan éénmaal, voor ons oog de paradijzen vol eindloze blijdfchap, en fpoorden ons aan, om het hart van het wemelend dof aftctrekken, en heinelwaards te verheffen; daar toch is ons Vaderland, daar toch heeft de Vader der barmhartigheid, om jesus wil, de heerlijkfte erfnis voor ons weggelegd.

Welaan dan, gelovende Vrienden! Deelgenoten des eeuwigen levens! laat de voortellingen van godlijke blijdfchap, van zalige bezigheden, en eeuwige vorderingen ia volkomenheid ons,over alle de afwisfelingen,over alle de moeitens en verdrietlijkheden, die ons in deze tijden der beproeving kunnen bedroeven, op de bekoorlijkde wijze vertroosten. Heerlijke beelden, uic de toekomende wereld, worden, door den Godlijken Zaligmaker zei ven T zinlijk voor ons geteekend, maar grootfeher, menschheid veré'erender, vinden wij nergens een getuigenis, dan in de woorden, die onze overdenking omtrent dit gewigtig onderwerp heden op wekten. Zij, de verrezenen ten leven, zij zullen niet derven, zegt de hemelfche Leera'ar. Zij zullen den Engelen gelijk zijn:zij zijn kinderen Gods, om dat zij kinderen, of deelgenoten der opdanding zijn. Hoe verftaanbaar, hoe bevredigend voor het gezond verdand, is niet deze befchrijving van het toekomend leven, wanneer de meqsch, als de bevolker der aarde, aan zijne beftem-

ming