Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

uouwe pligtbetrachting uitftrooit. Die beginfels zullen zich foorzektr ontwikkelen. Ja fchoon gij dan al eens met traen moet zaaien, treurt niet, Gelukkigen! want met blijdthap met eeuwige, met ongekende blijdfehap zult gij inLeggen! Elke aanbrekende morgenftond teekent, voor den waren Godsdienstvriend, voor den edeldenkenden Kristen, :et fchaduwbeeld van den morgenftond des eeuwigen le. ij:ens, van dien morgenftond, die door den nacht des doods I eeuwigheid niet weer zal afgewisfeld worden. O zalige Irerwachting! God is getrouw! Zijn ontwerp zal voltooid Lorden; zijn raad zal beftaan; de dag der zaligheid, de lag der vergelding. der volmaakt rechtvaardige vergelding laden.' De treurenden zullen vertroost, de zachtmoedigen lullen beloond worden , en de reinen van hart zullen huntlöen God aanfehouwen.

I Ja! in eiken aanbrekenden dageraad zien wij het fchaduwbeeld der onfterflijkheid; leven en vreugden te verfpreiden, |tic was de bedoeling van een volmaakt, van een vrijwerJ-.end Opperwezen, het welk een grensloos heelal vormde, ■Het aanwezen der fchepfelen kon, aan den volmaakt wijzen Schepper, geene Godlijke zelfsvoldoening , geene hoogstlaooglijke gelukzaligheid doen genieten, indien de fchepfelen zelve over hun genietend aanzijn niet juichten. En dit •fj/erheven doel is bereikt, elk gevoelig wezen bemint het aan» pijn; het geniet, en drukt zijne bevrediging, voor zoo ïyer zijne natuurlijke gefteldheid niet ontaart is, op de aedelfte wijze uit. Ja deze bedoeling zal, ten opzichte van iden mensch , ook eenmaal volkomen bereikt worden, want neer hij, lang genoeg in dit gewest der afwisfeling geoefend éen gelouterd, uit den nacht des doods zal ontwaken, en de leeuwigfchitterende zon der gerechtigheid en des vredes |zal tegenjuichen Maar om alle de genietingen des fterflijulken lemens te fmaken, was het ten hoogden nodig, dat eene ifcgeduurig afwisfelende rust de afgematte krachten verkwikte, «en de uitgeputte levensgeesten vernieuwde; de geheele zicht. Abare fehepping vorderde zulk eene rust, en de onbegrijp» lilijke Wijsheid verbond de geduurig ontwikkelende natuur Gg? *»er

Sluiten