is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESAIA Lilt VERS n. 233

! kragt zijner vcrdienften, dat heil verkregen. Maar [inzonderheid zou Mij dit doen na zijn volbragt j Borglijden, vooral met de roeping der Heidenen, pan zou Hij 'er velen, zeer velen regtvaerdig mail ken, zoo dat het kleine kuddeken der fchapen i Israëls zig zou hooren toeroepen, gelijk 'er volgt

in het volgende Hoofdfluk vs. 2, 3. Maakt de

plaatje uwer tente wijd, en dat men de gordtj„nen uwer wooningen uitbreide, enz.

B. Ziet daar de meer bijzondere vrugt van

's Heilands Borglijden met opzigt tot zijn volk.

Dit wordt nu uitdrukkelijk aan zijn Borglijden te 1 vooren gemeld, vastgemaakt; Want Hij zal hunne 1 ongeregtigheid dragen. Gij merkt , dat dit het

zelfde is, dat in 't voorige reeds breedvoerig en 1 in bijzonderheden was opgenoemd, hier wordt

hetzelve alleen aangetogen ter bevestiging van de

belijdenis der gelovigen , dat hij waarlijk hunne

krankheden gedragen had, en om hunne overtre. dingen verwond was. Wij hebben dan niet noodig i dit verder te verklaren \ alleen maar hebben we

twee dingen, hier over op te merken.

t. Het eene betreft de uitdrukking

zelve, het dragen onzer ongeregtigheid. Eene

uitdrukking welke

a. we zakelijk in 't voorgaande

I reeds verklaard hebben;

b. Doch die hier zeer eigenaardig

1 . te