Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi Voorréd è.

is de naauwkeurigfte afbeelding van dat Gewest j In zo een klein bellek, welke nog voorhanden is* De Kaart van de Noordlyke Staaten wierdt,hoofdzaaklyk, door den Graveerder gevolgd naar de beste Kaarten, die men bekoomen konde. Zy diént, voornaamlyk , om den Leezer een denkbeeld te geevenvan de betrekkelyke ligging en uitgebreidheid der onderfcheidene Staaten en Landfchappen, binnen derzelver grenzen begreepen.

De Indifche naamen van rivieren , enz. zyn hier gefpeld, zo als zy worden uitgefproken: om alzo het gebruik van overtollige letters te voorkoomen, en met een, dat de zulken, wien deeze naamen onbekend zyn, omtrent derzelver waare uitfpraak niet in misflagen zouden vervallen.

De lengte wordt in dit Werk berekend van den Meridiaaan, welke door Philadelphia loopt, om reden dat deeze Stad in het middenpunt der Verëenigde Staaten ligt, en in grootte, fchoonheid en rykdom alle de andere Heden overtreft.

Charkstown, in. Masfachufetts, 12 Maart 1789.

B e-

Sluiten