is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Staaten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historie.

226 Tegenwoordige Staat

ten gebragt was, waren zybedagt omtrent de gepaste maatregelen, om de gevoelens des volks te toetzen, aangaande de voegzaamheid van het aanneemen van het zelve. . In den kleinen Staat van Delaware wierdt, in de maand November, eene vergadering beleid, welke, naa eenige weinige dagen raadpleegens , met eenpaarige ftemmen de Conftiturie bekragtigde.

In de vergadering van Pennfylvanie, in die zelfde maand gehouden, ontmoette het nieuwe plan van regeeringe kragtigen tegenftand. Langduurig en belangryk waren de gefchilvoeringen. Groote bekwaamheden en kloekmoedigheid wierden, van weerskanten, te werk gefteld. Op den dertienden December wierdt de Conftitutie door twee derde deelen der leden aangenomen. De minderheid was misnoegd ; en met eene hardnekkigheid, kwalyk voegende aan de Vertegenwoordigers van een vry volk, maakte zy haare redenen van afkeuringe waereldkundig; zy waren berekend om eenen reeds gewelddaadigen aanhang nog meer op te zetten, en veroorzaakten inderdaad eenige onlusten in de westlyke ftreeken van den Staat. Zedert, egter , is de tegenkanting, allengskens, geweeken.

De vergadering van Nieuw-Jerfey, die in de maand December gehouden wierdt, nam, met eenpaarige ftemmen, de Conftitutie aan. Dit was insgelyks het geval van Georgië.

In Connecticut ontftondt eenige tegenkanting; doch, op den negenden January des jaars 1788, wierdt de Conftitutie door drievierde deelen der leden bekragtigd ; de minderheid liet zich dit welgevallen.

Lang-