Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Washing-

TON.

Ü34 aanhangsel.

noemde hy zyn vaderlyk erfgoed Vernonberg, ter eere van den Admiraal van dien naam , van welken hy veele beleefdheden hadt genooten. Naderhand wierdt hy bevorderd tot Adjudant Generaal van de landmagt van Virginie ; doch hy bekleedde niet lang dien post. By zyn overlyden (niectegenltaande 'er erfgenaamen zyn , uit eenen ouder tak , die eene groote helft van 't vaderlyk erfgoed bezitten) erfde de oudue zoon, uit het tweede huwelyk, het Huis Vernonberg en eene aanzienlyke {treek Lands. Uit kragt van de uitgebreide grenzen der Volkplantinge, wierdt de openftaande post van Adjudant Generaal in drie departementen verdeeld; en de toekoomende Held van Amerika, toen hy den ouderdom van twintig jaaren nog niet hadt bereikt, aanvaardde het krygsbewind, in dat departement, met den rang van Majoor.

Weinig meer dan een jaar hadt hy dien post bekleed, of 'er gebeurde iets, 't welk zyne talenten openlyk deedt kenbaar worden. In den jaare 1753 , terwyl de Luitenant Gouverneur DiNwiDDiE het bewind over de Volkplanting in handen hadt, ontftondt 'er een gerugt, wegens vyandlyke invallen door de Franfchen , uit Kamda , op den grond der Engellche Volkplantingen, in het westen. De jonge Washington, derwaarts gezonden, met volle magi-, om kennis van zaaken te neemen , met de Wilden in onderhandelinge te treeden, en de Frarfchen te vermaanen tot het ftaaken hunner vyandlykheden, kweet zich, met veel roenis en beleids, van dien post. Zyn dagverbaal, en zyn verflag aan den Gouverneur

Sluiten