Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Verëenigde Staaten van AMERIKA,

Zeer gelukkig Haagden de gelastigden in hun aanzoek. De Maatfchappy verzekerde hun , al wat in haar vermogen was te zullen aanwen* den, om eene zo goede zaak te bevorderen. Maar, zo zeer heerschte het bygeloof ten dien tyde, de Koning, hoewel eenige der aanzien» Iykfte Ryksgrpoten hunne tusfchenfpraak te werk fielden , kon niet worden overgehaald, om hun vryheid van godsdienstoeffeninge te fchenken. Ten langen laatfte, evenwel, lief zyne Majesteit zich beweegen, om hen oogluikende te dulden, mids zy zich ftil en vreedzaam gedroegen.

Hoe weinig bemoedigende , voor de god» vrugtigen te Leiden , deeze vergunning ook ware, befiootenzy, nogthans, in nederig vertrouwen op de godlyke voorzienigheid , hui» oorfpronklyk ontwerp voort te zetten.

Diensvolgends zonden zy hunne afgevaardigden na Engeland, alwaar zy, naa lang bidden en fmeeken, in de maand September des jaars 1619 , van de Virginiiche Maatfchappy een verlofbrief verkreegen, om zich in de noordlyke ftreeken van Virginie te mogen vestigen Deeze verlofbrief, nevens de ontwerpen van den Heere was ton en verfcheide andere aanzienlyke kooplieden en begunltigers, de verhuizing na Amerika betreffende , wierden na Leiden gezonden, om aldaar nader overwoogen

te

(*) Deeze verlofbrief luidde op john wincob; doch vermits deeze niet in Amerika is aangekoomen „ waren alle de moeite en kosten, ter verkryginge van die verlof aangewend, verlooren arbeid, en is daar van nooit gebruik gemaakt.

HlSTORtgf

Sluiten