Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

illSTORlE.

31 Tegenwoordige Staal

hunnen godsdienst bevredigde hen met hunnen bekrompenen en eenzaamen .'eevensftand. Met onvoorbeeldelyke lydzaamheVi verdroegen zy alle hunne rampen, en volhardden in hunne vreemdelingfehap, met eene onderwerping en gelaatenheid, die de blyken uitleverde van verhevene godsvrugt en onbezweekene deugd» Op den derden November des jaars \6io teekende Koning jakobus dr I een Patent, raakende de aanftelling van den Hertog van lenox, de Markgraaven van buckingham en haiviilton , de Graavcn

van arundel en warwick, Sir francais gorges, en nog vierëndertig anderen, nevens derzelver opvolgeren : zy bekwamen daar by den titel van „ Raad, aangefteld te „ Plymouth , in het Graaffchap van Devon, ,-, tot het beplanten , beheeren, regelen en „ beftuuren van Nieuw-Engeland in Amerika." Aan deczen Raad fchonk de Koning het gedeelte van Amerika, gelegen tusfchen veertig en achtenveertig graaden noorder breedte. Dit Patent is de groote burgerlyke grond/lag van alle vergunningen en oktrooien, volgens 't welk Nieuw* Engeland zedert gefmaldeeld wierdt.

De Plymouthfche Raad bleef in het bezit van de magt, door de kroon aan deszelfs leden opgedraagen, tot in den jaare 1635, wanneer zy van hun handvest afltand deeden. Al vroeger, egter, hadden de leden, aan deeze en geene perfoonen, die een voorneemen hadden om zich in Nieuw-Engeland te vestigen, ginds en elders ftreeken 'lands opgedraagen. Aldus begiftigden zy , in den jaare 1621, kapitein John mason met Nieuw-Hampfhire; in

den

Sluiten