Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Verëenigde Staaten van AMERIKA. 237

Conneélicut, die geen deel namen in het te keer gaan van de onderdrukkende maatregelen van Gsoot-Britannie; met raad en daad werk. te zy mede tot het daarftellen der Omwentelinge. De lof van onverzaagdheid en getrouwheid wierdt den foldaiten van den Staat, door den Opperbevelhebber van het leger, toegezwaaid.

Het boven gezegde, tot lof van Conneclicut, hoewel het eene algemeene toepasfing lyde, moet, nogthans, met eenige uitzondering worden opgevat. ür. doüglas verkondigde eene waarheid , wanneer hy fchreef dat

zommigen van de laagere flanden guiten „ zyn." Niet gering is het getal van ledigloopers en verkwiscers; en zeer veel tyds wordt 'er, nutteloos en op eene ongeoorlofde wyze, verfpild met pleitgedingen en niecs beduidende regtsoeffeningen. In zommige oorden van den Staat worden de openbaare fchoolen te zeer verwaarloosd; en, in de aanftelling van leermeesters, wordt, op hun zedelyk gedrag en letterkundige begaafdheden, weinig agts gefhgen.

De omwenteling, welke op de regeeringsformen der meeste volkplantingen een zo kragtdaadigen invloed hadt, wrogc geene zeer in 't oogloopende verandering in het openbaar bewind van Conneélicut. Terwyl de Scaac aart de boheeringe van Groot-Britannie onderworpen was, verkoos hy zynen eigen Gouverneur, als mede alle ondergelchikte burgerlyke amptenaars, en maakte zyne eigen wetten, op de zelfde wyze , en mee even weinig tegenkan» 'ting, als heden ten dage. Conneélicut was,

tea

Historié.

Sluiten