Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCH ELYKE LEVEN. 2T;

harte, ö gy allen! die nog in den bloei der jaaren zyt, nog niet den raannelyken ouderdom bereikt hebt, of nog niet verre in denzelven gevorderd zyt. Ziet toe, dat het denkbeeld van de nog lange duurzaamheid van uw naauwlyks rechs begonnen leven, u niet bedricge, niet tot nalaatigheid in opzigt tot uwe gcwigtigfte belangen verleide; Gy kunt, ik wil 't u tocftaan, en wil 't u hartelyk wenfchen, indien 't u heilzaam is, gy kunt nog veele jaaren leeven , gy zyt misfchicn nog verre van. uw einde verwyderd. Maar onzeker en vlugtig zullen toch alle uwe jaaren zyn, en gy zult u altoos veel vroeger aan* den eindpaal bevinden, dan gy u voorftelde, altoos veel niet gedaan, veel niet voleindigd hebben, 't geen gy dan wenfchen zult gedaan en voleindigd te hebben, ó Verlaat u dan niet op het onzekere toekomende! Verfpilt den tegenwoordigen tyd niet in de bedrieglyke verwachting van den tyd, die nog komen moet , en misfchien nooit zal komen ! Gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jeugd; wendt uwe eerde beste jaaren aan, om u van zyn welgevallen te verzekeren, en u zeiven. wys en deugd* zaam en voor de zaligheid der toekomende waereld gefchikt te maaken; werkt tegenwoordig ,. tcrwyl gy 'cr tyd en krachten toe hebt, aan B 3 dce-

Sluiten