is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVOLGEN ONZER DAABEN. VA

wys, hoe deugdzaam zouden wy dan niet keven ! Hoe krachtig ons geluk bevorderen! Welaan; myne aandachtige Tochoorers! laatcn wy in dit uur de overweeging van de gevolgen onzer daaden, als een der voornaamfle middelen tot eenen deugdzaamen wandel,, bekhouwen.

Laaten wy, tot dat einde, in de eerfle plaats, de zaak zelve verklaaren, of het verband tusfchen onze daaden en haare 'gevolgen befchouwen, en daarna eenige gevolgtrekkingen cn regelen van gedrag daaruit afleiden.

Zes aanmerkingen zulkn het verband ttts(chen onze daaden en haare gevolgen, en dcrhalven ook de gewigtigheid van het wel overweegen van dezelve, in het behoorelyke licht ftellen.

De eerfle is dcez-e: Geene daad is zonder ge* volgen. Alles in de waercld is op duizenderlcie wyze in malkanderen gevlochten, en met malkanderen verbonden; alles is oorzaak en uitwerkfcl tevens; elke oorzaak is een uitwerkfel van ccne voorafgaande oorzaak, en elk uitwerkfel wordt weder de oorzaak van een volgend uitwerkfel.. Zo is het ook met onze daaden. Zy E 5 zya-