is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVOLGEN ONZER. DAAD E N. 75

ke of op eene onmiddellyke wyzc. Iedereen , de ftille burger gelyk de Vorst, en de geringfla gelyk de voorftaaraftö, heeft eene plaats, waarin hy van belang is, eenen grooter of kleiner kring van menfchen en dingen, op welken hy werkt, onder welken zyn voorbeeld, zyne woorden en werken, zyn doen en laaten, nooit geheel cnvcrfchillig en zonder gevolgen zyn, en door welken hy weder op duizend anderen invloed heeft. Iedereen heeft huisgenooten, vrienden, bloedverwanten, medeburgers, ondergefchikten, op welken hy meer of min invloed heeft, wier gedrag zich meer of min naar het zyne fchikt. Iedereen kan op zyne plaats en in zynen kring goed zaad, of onkruid itrooicn, een weldoener of een verderver zyner broederen, een vriend of een vyand der menfchen zyn. En dan kan menigmaal eene kleine, van geen belang fchynende daad zeer vruchtbaar ia gevolgen zyn. Dan kan menigmaal het enkele verzuimen van eene pligt niet minder fchadelykc uitwerkfeis voortbrengen , dan de openlyk kwaade daad. Gy zwygt eens daar gy fpreeken, daar gy de zaak der waarheid, der onfchuld, der deugd verdeedigen moest. Een ander houdt uw zwygen voor goedkeuring, wordt daar door tot eene clooling verleid , en vcr-

fprcidt