is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pi OVERWEEGING VAN DE

terlyke omftandigheden gunftig zyn, roe goede of toe kwaade daaden aanfpooren. Elke getuigenis, welke gy de waarheid, de onfchuld, de deugd geeft of onttrekt, kan de zaak der waarheid, der onfchuld, der deugd bevorderen of verhinderen. Ieder , niet geheel ongewigtig gefprek, 't welk gy voert; kan voor uwe medgezellen leerzaam of aanftootlyk worden, kan goed zaad of vergiftig onkruid onder hen zaaien. Elke daad, die gy verricht, kan orde of wanorde, nut of fchade (lichten, genoegen of ongenoegen verwekken, een goed of een kwaad voorbeeld worden. Daarom houd geene van uwe daaden voor geheel onverfchillig. Waak over alle, doe , zo veel mogelyk , alles , wat gy kunt, met duidelyke zelfbewustheid, met nadenken, met overleg. Houd uw pligt, uwe verordening, uwe waardigheid, uwe betrekkingen tot God en de menfchen, altoos voor oogen ; dus zult gy, zonder angstvallige bekommeringen, even zo fpoedig als zeker, verkiezen , denken, fpreeken, doen 't geen recht en goed, en in elk geval het beste is.

Beoordeel, derhalven , ten tweeden , elke daad, die gy voor hebt of doet, niet enkel naar 't geen zy tegenwoordig is , maar voornaame-

lyk