is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 OVERWEEGING VAN DE

de dienstbaarheid en flaaverny, in welke zy tl vroeg of laat zullen Horten; het onrechtvaardige voordeel, 't welk gy thans verkrygen kunt, met de pynigingen van het geweeten, die eenmaal deszelfs bezit voor u vergallen zouden. — Maar vergelyk ook aan den anderen kant de moeijelyke infpanning, waarmede gy thans misfchien uwen pligt volbrengt en naar de christelyke volmaaktheid ftreeft, met de blyde bewustheid van de getrouwe volbrenging uwer pligten en de genieting der volmaaktheid, die gy vroeg of laat zekerlyk bereiken zult. Vergelyk het geweld, 't welk gy u zeiven thans misfchien aandoen moet, om uwe hartstochten te bedwingen , met de vryheid, die gy daardoor verwerft, en de waardigheid, die dit u in uwe eigen oogen moet en zal geeven. Vergelyk dat, 't welk gy thans, misfchien niet zonder verlies en moeite, ten beste van anderen verdraagt en duldt en doet, met de veel grooter onheilen, waarvoor gy hen daardoor beveiligt, met de hulp, die gy hun bewyst, met het geluk, dat gy bevordert, met de vergeldingen, die gy daarvoor van God en uw hart in alle toekomende eeuwen moogt hoopen. Vergelyk den ftryd van weinige dagen of jaaren met de zegepraal der eeuwigheid, het Jyden van deezen tyd

met