is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESÏUUREN VAN ONZE WENSCHEN. I03

dat het toekomende in menige opzigten anders mogt zyn, dan het voorledene geweest is? Wie ontmoet niet by zulke gelegenheden alle zyne vrienden met zegenwenfchen, en ontvangt weerkeerig van hun de uitdrukkingen van hun verlangen om om gelukkig te zien ? Maar hoe vcrfchillendc zyn echter niet deeze wenfehen! En hoe zeer verfchillende de bronnen, uit welke zy voortvloeien! Eenigen wenfehen zich zeiven en anderen onmogelyke en tegenfirydige, fommigen onrechtvaardige en nadcelige ; nog anderen wel geoorloofde en onfchuldige, maar echter op verre na niet de gewigtiglte en beste dingen toe. Hier hoort men wenfehen, die op waarheid , op wysheid , op hartelyke toegenegenheid gegrond zyn; daar andere, die vruchten der dooling, der dwaasheid, der ligt\jaardigheid, of der valschheid en geveinsdheid zyn. Hier vloeit de mond over van 't geen, waarvan het hart vervuld is; daar gevoelt het hart niets van 't geen, waarvan de mond overvloeit. De een laat geenen wensch in zich opkomen , waarover hy zich voor God of voor de menfchen zou behoeven te fchaamen: de ander voedt wenfehen in zyn b innende, die hy reden heeft om voor iedereen op het zorgvuldigfte te verbergen, en die hy zich menigmaal niet eens.

G 4 vcv-