Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?AN ONS TOEKOMEND LEVEN. 31

en in leven en in fterven heilzaam voor ons zyn mogen. Wy bidden u hierom, in den naam van onzen verrezenen Zaligmaaker, en roepen u verder, in vertrouwen op zyne beloften, aan: Onze Vader enz.

Te fterven, om dood te bly ven, om door den dood vernietigd te worden, om alles, wat men bezit en lief heefc, te verliezen, zonder ooit iets weder te verkrygen: dit is verfchriklyk, myne aandachtige Toehoorers! en dit is nogthans het denkbeeld, het akelige droevige denkbeeld, dat zich de ongeloovige, die geene hoop na den dood heeft, van zyn zo fpoedig op handen zynde eind moet vormen. Te fterven, om in eenen rampzaliger, pynlyker ftaat over te gaan, dan de geene is, dien men door den dood verlaat , om daar de ftraffen te ondergaan, die men door een hardnekkig zondigen zich berokkend heeft: dit is een verfchriklyk vooruitzigt; en dit is nogthans het vooruitzigt van den zondaar, die wel in een toekomend leven, in eenen ftaat van vergelding gelooft, maar zich tot deszelfsbelooningen ongefchikt oordeelt. Te fterven, om dit leren met een beter, verhevener leven teverwls-

fe.

Sluiten