Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VERDRAAGZAAMHEID. S37

#an de getrouwheid afhangt, waarmede hy zynen pligt volbrengt eh zynen broederen dient en nuttig is: nooit vergeeten, dat, even gelyk veele groote en gewigtige waarheden by de meeste menfehen onvruchtbaar zyn, zo ook 'veele grove dwaalingen werkeloos en onfehadelyk zyn ; dat aan den eenen kant de waarheid zeer misbruikt, en aan de andere zyde ook van de dwaaling toevalliglyk een goed gebruik gemaakt kan worden; en dat 'er gevolglyk onder de dwaalenden zo wel als onder de belyders der waarheid veele menfehen zyn kunnen, en inderdaad zyn, die ten opzigt van hun hart en leven onze geheele, en dikwyis onze uitneemende hoogachting en liefde verdienen, en die zich gewislyk van het Goddelyke welbehaagen met veel meer gronds verzekerd mogen houden, dan zulk een, die by alle zyne kennis der waarheid minder welgezind is, en minder deugdzaam en Christelyk leefr.

En zulks nog te meer, deeze is een derde. grondregel der echte verdraagzaamheid, en zulks nog te meer, omdat de meeste dwaalingen der menfehen onfchuldig, en gevolglyk gestie ftraf onderhevig zyn, even gelyk ook de kennis der waarheid by de meesten zonder eenige verdiende en juist daarom geene belooning

Sluiten