is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I~4 DE VOORDELEN DER DEUGDZAAMS AR-

diensten betoonc hy dezelve niet! Op hoe menigerhande wy ze vermeerdert hy niet in zynen kring en in zyn beroep de kracht dier vermogende dryf- raderen, zonder wier geregelde en beftendige beweeging het welzyn der famenleeving niet beftaan kan! En zulks doet elk arbeidzaam mensch, in welk eenen levemlland hy ook zy,met welk eenen arbeid hy zich ook bezig houde. Hoe gering zyn ilaud ook zy, nogthans heeft dat, 't welk hy in denzei ven doet, meer of min invloed op alle de overige ftanden. Wanneer hy zynen pligt volkomenlyk volbrengt, kan ook elk ander mensch zyne pligten des te ongcftoorder en volkomener volbrengen. Wanneer het eene rad, 't zy klein of groot, in behoorlyke beweeging is, dan kunnen zich alle de andere raden, die daarmede gemeenfehap hebben, zo veel te ligter en onbelemmerder beweegen. Arbeidzaamheid vergoedt niet zelden het gemis van uitfteekende krachten ; yverige naarfligheid het gebrek van grootheid van geest. Laaten de krachten, de bekwaamheden van eenen mensch nog zo bepaald zyn, hy kan nog'hans door eene aanhoudende onafgebrokene aanwending van dezelve ongelooflyk veel uitvoeren ; dikwyls veel meer dan iemand, die metde