Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET HEILIG AVONDMAAL

den Eeuwigen, en weeten, dat wy ons in de naauwfte en zaligde verbindtenisfen met hem bevinden. Hy, de verborgene, die een licht bewoont, tot 't welk niemand toegang kan krygen, heeft zich aan ons door zynen Zoon,door zynen vertrouweling, die zyn ever beeld is, bekend gemaakt. Door Christus is de Onzienlyke voor ons eenigermaite zigtbaar, de OnbegrypeJyke bevatbaar geworden. Wy kennen hem als Vader, als onzen Vader, en hier vergaderen wy met een gedeelte zyner familie op aarde in zyn huis, en verheugen en beroemen ons, dat wy zyne Kinders zyn. Geen angstvallige flaaffche vrees fchrikt ons-af om zynen troon te naderen; de gedachte van zyne voorzienigheid en tegenwoordigheid beangftigt ons geénzins, zy verftrekt ons tot vreugde, tot wellust. De weg tot hem ftaat voor ons open , zyn Zoon zelf heeft denzelven ons geopend en gebaand, en door hem hebben wy eenen vryen onbelemmerden toegang tot God, en de onmeetelyke afftand tusfchen hem en ons is door deezen verhevenen Middelaar, die re gelyk Gods Zoon en 's menfchen Zoon was, als 't ware'aangevuld. Wy , die verre waren , zyn nader tot hem gebragt, zyn in zyne familie aangenomen

Sluiten