Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTELYKEN GODSDIENST. 23

leeringen, niet als kinderen, maar als mannen, beoordeelen en gebruiken; als Christenen, die de eerfte, van zo veele vooroordeelen en dwaalingen bevangene, leerlingen van onzen Heer en van zyne Apostelen in licht en kennis te boven gaan, en meer gefchikt geworden zyn, om menige waarheid zonder bekleedfel en beelden in haare natuurelyke gedaante te befchouwen. Maar laaten wy ook deeze leeringen hoe langs hoe vaster met het geheele famenftel onzer gedachten en gewaarwordingen verbinden , ons met dezelve van tyd tot ryd bekender en gemeenzaamer maaken, ze fteeds zorvuldiger op onze byzondere omftandigheden toepasfen, en geheel als Christenen leeren denken en leeven. Dus zullen wy gewislyk de Goddelyke kracht deezer deezer leer tot onze verbetering en gerustftelling hoe langs hoe meer ondervinden, en ons eeuwig verheugen, dat God ons tot het Christendom geroepen heeft. Amen.

B 4 TIVEE*

Sluiten