Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEENE KRACHTIGER UITWERKING? 31

voorftanders van waarheid en deugd tot aanbeveeling en tot roem verftrekken. Naar gelang echter dat de menigte zyner belyderen vermeerderde, en de ftrenge beproevingen, welke zy eerst ondergaan moesten, voor tydelyken voorfpoed plaats maakten ; naar gelang dat het Christendom, ten minden naar de belydenis, de Godsdienst der grooten en magtigen der aarde wierd, en, ftrydig met zyne bedoeling, ter onderfchraaging hunner magt en heerfchappy moest dienen: wierd ook zyne innerlyke, goddelyke kracht, zyne kracht van verbeteren en zalig te maaken, op menigerhande wyze beperkt en verzwakt; en offchoon dezelve nimmer geheellyk heeft opgehouden te werken, gefchiedde dit echter in eenen veel bekrompener kring en op eene veel minder zigtbaare en in 't oog loopende wyze dan eertyds. Ook in onze tyden, myne geliefde Medechristenen! werkt het Chris» tendom niet alles , werkt het niet zo veel goeds onder zyne belyders, als het zou kunnen en behooren te werken. Zekerlyk kan dit het Euangelie zelf niet tot verwyt verftrekken. Het zelve is en blyft des niet tegenftaande , 't geen het oorfprongelyk was,

eene

Sluiten