is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilfj DE KENTEKENEN VAN ONZE

eenen goeden uitflag aangewend hebben, des temeer gevoelen wy ons geflerkt en gemoedigd, om dezelve op nieuw te beftryden en te overwinnen. De aanvanger in het goede fcbrikt dikwyls voor alles, beeft van alles te rug, vreest eiken tegenftand en elk gevaar. Valt hy, hy blyft dikwyls lang liggen, voor dat hy genoegzaam vast beraad en moed heeft, om zich weder op te rechten. Hy jammert en klaagr meer over zyn' val, dan dat hy op het verbeteren van zynen misilag bedacht zou zyn. En zo hem zyne eerfte poogingen niet gelukken, wordt hy maar al re ligt van het voortzetten van dezelve afgefchrikt. Hy blyft liever befluiteloos ftaan, keert menigmaal liever te rug, dan dat hy met vereenigde en ingespannen krachten vo:>rwaards dringen, en , offchoon niet zonder ftryd en moeite, door alJe beletfelen heên worftelen zou. Geheel anders gednagt zich de Christen, die, in het goede geoefend, in het werk des Heeren altoos toeneemt, en naar hocgere volmaaktheid ftreeft. Hy vreest niet, daar niets te vreezen is, en laat zich zelfs ter plaatfe, daar de vrees gegrond is, door dezelve noch bedwelmen noch vertfaagd maaken. Hoe meermaalen hy reeds overwonnen heeft , des te minder

fchuuwc