Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HY ONKÜNDIG IS VAN ZYN TOEKOMEND LOT. 23?

fttekten, ontuitroeibaaren afkeer van de laatfte eigen maaken. En hoe veel edeler en suiverer wordt niet, daardoor zyne deugd t Hoe veel kinderlyker zyne gehoorzaamheid aan God , en zyn vertrouwen op God! Dus leert hy zich aan Gode en zynen wil gantfchelyk en onvoorwaardelyk , zo wel op eenen duisteren en ruwen als op eenen helderen en elfenen weg, overgeeven ; zyne befluiten en befchikkingen ook dan , wanneer zy hem ftrydig met zyne wenfchen en onaangenaam voorkomen , met onderwerping eerbiedigen ; zyne wetten ook dan, wanneer hy haare redenen of haare nuttigheid in elk byzonder geval niet doorziet, zonder tegenkanting gehoorzaamen , en ook dan op hem vertrouwen en met gelaatenheid het goede van hem verwachten , wanneer alles met zyne hoop en verwachtingen fchynt te ftryden. En dit, myne aandachtige Toehoorers ! zet zyne deugd en vroomheid eene waardigheid en verhevenheid by, die zy anders niet zou en kon hebben.

Maar is het voor den mensch ten opzigt van zyne werkzaamheid in 't algemeen en van zyne zedelyke werkzaamheid of deugden in 'c byzonder,

Sluiten