is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT DOET GY BYZONDERS? 95

van dien zal veel geeischt worden, en dien men veel vertrouwd heeft, van dien zalmen overvloediger eifchen. Volgens deezen zo waaren maatregel, myne geliefde Vrienden! behoorden wy allen by uitneemendheid wyze en deugdzaame menfchen te zyn , dewyl wy allen met menigerhande voorrechten boven de meeste overige menfchen begenadigd zyn. Als Christenen hebben wy allen de grootfte voorrechten boven de geenen, die geene Christenen zyn. De kennis van den eenen waaren God, naauwkeuriger, troostryker bevattingen van deezen God en van zyne betrekkingen en gezindheden jegens de menfchen; onderrechtingen van eenen onfeilbaaren Leeraar der waarheid; de hulp van eenen Verlosfer en Middelaar, ons van God gezonden; de kennis van den weg der gelukzaligheid, de aanmoediging van eenen zekeren, getrouwen Leidsman en Voorganger, en de onderfteuning van- eenen vermogenden Helper op deezen weg; het berusten in eene wyze en vaderlyke voorzienigheid , die zich over alles uitflxekt, en altoos werkzaam is; het weder opgewekte en verfterkt gevoel van de waardigheid van den mensch; de verzekerdheid van de vergeeving ran alle van harten betreurde en werkelyk verzaak-