is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT DOET GY BYZONDERS? IOj

hoorers! die een byzonder, op voorrechten en verdienften gevestigd, aanzien onder uwe medemenfchen hebt, die men ligter gelooft, meer toevertrouwt, liever volgt dan anderen; wier oordeel en voorbeeld veel meer in de famenleeving gelden, dan het oordeel en voorbeeld der meeste .overige leden van dezelve: welk een gebruik maakt gy van deeze voorrechten? Wat doet gy.in dit opzigt byzonders? Wacht gy u des te zorgvuldiger om het vertrouwen van anderen op eenigerhande wyze te misbruiken, hoe veel te grooter en onbepaalder hetzelve is? Beflist gy zo veel te minder in twyfelachtige zaaken, hoe veel te ligter men zich zonder verder onderzoek op uwe beflhfingen verlaat, en ze als uitfpraaken der reden en der waarheid eerbiedigt? Zyt gy in uwe beoordeelingen, in uwe aanpryzingen, in het uitdeelen van uwen lof en uwer berispingen zo veel te omzigtiger, naar maate deeze beoordeelingen, deeze aanpryzingen, dit Igoven, dit berispen eeniglyk daarom van meerder kracht zyn, om dat zy van u komen? Bindt gy u zei ven, zelfs in onfchuldige maar aan misbruik zeer onderhevige zaaken, zo veel te meer in, naar maate men zich liever op u beroept, en, billykt en G 5 doet,