is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*8 WIEN, EN WANNEER. ZYN DE

moet u ook in het andere geval mogelyk en ge•makkelyk zyn, indien gy het flechts ernftig wilt. Neen, geene neiging is zo geweldig, dat zy niet door aanhoudende oefeningen verzwakt en bedwongen, geene geaartheid zo gebrekkelyk en zo hevig, dat zy niet door waaken en bidden, door deugd en Godzaligheid verbeterd en in orde gebragt zou kunnen worden.

Hoe menigvuldig, zegt meri, ten derden, dikwyls, hoe behorende, hoe onwederfiaanbaar zyn niet de verzoekingen ten kwaade, die ons van alle kanten omringen! Hoe verleidelyk is niet het zondige voorbeeld! Welk een luister, welk een geluk, welke vermaaken vergezellen niet dikwyls den ondeugenden! Hoe moeilyk valt het niet, zich noch door beden en overreedingen , noch door beloften, noch door bedreigingen, noch door toejuiching of berisping van den weg van pligt en deugd te laaten aftrekken ! Hoe bezwaarlyk, zo dikwyls verzocht en echter nooit verleid te worden! Maar, kunt gy dan niet de meeste van deeze verzoekingen vermyden, indien gy flechts wilt? Kunt gy u niet tegen de zulke, die onvermydelyk zyn, door gebeden en overdenkingen wapenen? Weet gy, dat dit of dat gezelfchap, het leezen