Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ZONDIG LEVEN. $i

ren heeft , om wys te zyn en te handelen en hoe bngs hoe wyzer te worden. Het nietgebruiken en het misbruiken van deeze bekwaamheden en middelen , de ondankbaarheid, waaraan wy ons daardoor tegen onzen Schepper en Vader fchuldig hebben gemaakt, het groote ondcrfcheid, de openbaare tegenftrydigheid, die daardoor tusfchen hetu en ons cntftaan, onze groot verwydering van het doel der volmaaktheid en van Hem, de Bron van alle licht en alle gelukzaligheid, dit moet ons ten diepften voor hem vernederen , ons geheel en al met ichaamte en berouw vervullen , en ons de taal van den boetvaardigen in den mond leggen : ik ben te befchaamd, ö God! om myne oogen tot u opteheffen , want ik heb uwe ftem , uwe nodiging ter wysheid en ter zaligheid, in den wind geflaagen, heb der verleidelyke ftem der zonde het oor geleend, my van haare valfche bekoorlykheden verblinden laaten, haare leugenachtige beloften geloofd, en ben den weg der dwaasheid en der ellende ingeflaagen. Maar laaten wy ons dan over onze dwaasheid op zulk eene wyze fchaamen, myne geliefde Vrienden! als zich menfchen daarover

Sluiten