is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAMTE. 201

chelaars in de waereld, die zich door fchynheiligheid verachtelyk maaken; menfchen, die eene geheel eigene taal voeren, die alle gefprekken over onverfchillige, of het dagelykfche, burgerlyke en huisfeiyke leven betreffende zaaken verachten en verwerpen, die alle, ook de onfchuldigfte boert verdoemen, die ten rechten en ten onrechten tyde over enkel geestelyke, zedelyke, hemeifche zaaken, en wel meestal op eenen geheel byzonderen, of droevigen en zwaarmoedigen, of beuzelenden en met de waardigheid der zaaken niet overéénkomenden toen fpreeken, en die dan toch niet beter; misfehien zelfs erger denken en handelen, dan de geenen, die deeze gedaante van godzaligheid niet hebben. Dit heeft de godsdienfiige gefprekken zelfs by welgezinde menfchen in eenen kwaaden reuk gebragt. Dit heeft veelen verfterktin het geheel valfche vooroordeel , als of vroomheid en vrolykheid , ernst en opgeruimdheid niet met eikanderen beflaanbaar waren. Dit brengt menigen braaven dienaar van God en Jefus Christus eenigermaate in verlegenheid, als het gezellige gefprek over zaaken van den godsdienst loopt. Hy zou 'er gaarne deel aan neemen, gaarne zyne godsdienllige kundigheden uitbreiden, gaarne in zyne goede, N 5 chris-