is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

OVER. DEN AGTERKLAP.

naam en lastig maaken, hem van veele gelegenheden tot nuttige bedryven-en onfchuldige vermaaken berooven, en door dit alles zyn geluk zo niet gantfcbelyk verwoesten , althans zekerlyk in veele opzigten verminderen? Neen, beroemt u toch niet, dat gy uwen naasten lief hebt, dat gy Christenen zyt, ö gy! die gewoon zyt, kwaad van eikanderen te fpreeken. Gy kunt wel aalmoezen, rykelyke aalmoezen uitdeelen , gy kunt mild, weldaadig, zyn. Maar dit maakt nog op verre na niet het wezen der liefde des naasten uit. Deeze moet zich niet eeniglyk door zulke daaden aan den dag leggen. Zy moet ons hart bezielen , zy moet alle onze neigingen , woorden en werken .bellieren. Zy moet verhinderen, dat wy iets doen, dat anderen tot nadeel en tot kwelling kan ftrekken; en wien is het onbekend, dat den meesten menfchen het verliezen van hunne eer, de kwetfing van hunnen goeden naam veel fmertelyker valt, dan armoede en behoefte?

. De agterklap ftrydt, eindelyk, met het welzyn der menfchelyke ftzmenlecying, en met onze verpligthig, om hetzelve uit al ons vermogen te bevorderen. Veele zwakheden en feilen doen,

zo