is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER. DEN AGTERKLAP.

229

zo lang zy verborgen blyven, flechts den geeïien nadeel, die ze begaat, of weinige byzondere perfoonen, die naauwer met hem verbonden zyn. Maar zodra zy buiten noodzaakelykheid aan 't licht gebragt worden, veroorzaaken zy ook aan anderen aanftoot, ergernis, verdriet; zy worden ter verontfchuldiging of ter pleeging van foortgelyke en nog groover feilen misbruikt. Men verliest een gedeelte der achting , die men aan zulke perfoonen fchuldig was, en die men werkelyk voor hun voedde, en daardoor wordt de goede orde in het huisfelyke of in het burgerlyke leven verftoord. Daardoor wordt men nalaatig in het volbrengen zyner pligten, of verwaarloost dezelve geheel en al. Dit verderflyke uiiwerkfel zal de agterklap vooriil op kinderen, op onderdaanen , op leerlingen , op toehoorers voortbrengen, als de feilen hunner ouderen, hunner overheden, hunner beftunrders, hunner

leeraaren worden openbaar gemaakt. ■ • In

't algemeen wordt telkens de nuttige invloed der perfoonen verminderd, wier goede naam door kwaadfpreekendheid verzwakt wordt, en hoe langer na het begaan der feil of van den misflag zulks gefchiedt, des te grooter onheil P 3 wordt