is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN AGTERKLAP. 231

flagtig en moedeloos door , en heeft reeds minder aandrang, minder lust en kracht orn zich op de ftrengfte braafheid en deugd toe te lesgen. Nu hebben zyne beste woorden en verrichtingen den invloed niet meer, dien zy tot hiertoe hadden. Nu kan hy der menfchelyke famenleeving niet meer de nuttige dienden bewyzen, die hy haar tot hiertoe bewees. En hoe groot , hoe onherflelbaar is niet dikwyls het nadeel, door den agterklap in dit opzigt veroorzaakt? Hoe veel goeds gaat daardoor niet verboren? Hoe veele onfchuldigen moeten niet dikwerf daar onder lyden? En dit nadeel, dit verlies is uw werk, 6 gy, die deeze feil, deezen misdag, uit het graf der vergeetelheid opdelfdet en weder aan 't licht bragt. Al het goede , dat daardoor verhinderd, al het kwaade, dat daardoor veroorzaakt wordt, zal op uwe rekening gefteld worden , zult gy te verantwoorden hebben , maar nooit kunnen verantwoorden.

Men zegge niet: dewyl ik mynen naasten geen zwakheden, geen misflagen, geen kwaade bedryven aantyg, hem niet lastere, maar alleen dingen, die waar zyn, van hem verhaale, wat onrecht doe ik hem dan toch? Wilt P 4 &