Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536 OVER DEN AGTERKLAP.

verbreekbaaren regel, om u nimmer ten koste van eenen anderen te verlustigen, en geen vermaak te zoeken en te genieten, dat aan anderen noodwendig misnoegen en fmert moet ver-

oorzaaken. Vergeet nooit, dat niemand den

naam van een deugdzaam mensch en van een' waar Christen kan handhaven, zo lang 'er nyd en afgunst in zyn har: woonen, zo lang hy niet allen menfchen eene oprechte toegenegenheid toedraagt, en hun geluk gaarne bevordert. — Herinnert u dikwyls uwe eigene zwakheden en feilen , en laat de bewustheid daarvan u met het tederfte medeJyden, met de uiterfte infcbiklykheid jegens uwe even zo gebrckl'yke en zwakke broeders vervullen. — Tracht daarenboven uwe tong in toom te houden. Spreekt nooit van anderen, zonder vooraf overlegd te hebben, wat gy van hun wilt zeggen , zonder de goede of kwaade gevolgen te bedenken, die daaruit zouden kunnen ontilaan. Vreest niet, dat dus uwe gefprekken te verveelend en droomig zullen worden, 's Menfchen geest kan met eene verbaazence vlugheid denken , en als hy 'ereens eene hebbelykheid van heeft, in weinige oogenblikken geheele reekfen van denkbeelden overzien. En dan zal toch de goede naam, het

ge-

Sluiten