Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN AGTERKLAP. t^?

geluk, van eenen mensch, eenen broeder, meerder waardig zyn, dan de eer of het vermaak, van door eene byzondere gladheid en levendigheid van tong boven anderen uittemunten? >

Maakt 'er eindelyk eene gewoonte van, om uwe opmerkzaamheid fteeds meer op de goede dan op de kwaade zyde, meer op de prysfelyke dan op de gebrekkelyke daaden uwer medemenfchen te vestigen, meer geene dan deezeuittevorfchen, geene met een waar deelneemend genoegen te befchouwen, en deeze zo gemaatigd te beoordeelen en zo lang en zo goed te ontfchuldigen, als zy van een menschlievend gemoed beoordeeld en ontfchuldigd kunnen worden. Dus zult gy in u en in anderen fteeds meerder vrolyke dan droevige, meerder goede dan kwaade denkbeelden en gewaarwordingen verwekken. Dus zult gy fteeds meerder oorzaaken en aanleidingen tot weltevredenheid met God en met de menfchen vinden, dan tot onverduldige klagten en bezwaarnisfen over den Schepper der waereld en over het gedrag en het lot zyner fchepfelen. Dus zult gy in u en buiten u fteeds meerder genoegen en geluk verfpreiden, en niet alleen cp de hoogachting aller braaven, maar ook op de zaligende goedkeuring des Allerhoogften ftaat

maa-

Sluiten