Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M bepaaling der denkbeelden

daar wy den famenhang onzer lotgevallen beter inzien, daar veele oncrustende zwaarigheden en raadfek ontknoopt worden, daar in 'teind enkel waarheid, enkel orde, en gelukzaligheid heerfchen zullen, voor uitzigcen, die reeds, hier de waarde van al het goede, dat de vroome geniet, zeer vermeerderen, en het gewigtvan het kwaade, dathy .aiec en ondervindt, aanmerkelyk verminderen. Ja, in zyne oogen krygen de meeste dingen een geheel andere gedaante. Hem verfchrikken buizend vreesfelyke verfchynfelen en gebeunenisfen niet, die anderen vervaard maaken ea ontrusten. Voor hem veranderen veele bepaa.lingen en bezwaarnisfen in weldaaden, veele rampen in geneugten, veele onheilen in bronnen van grooter geluk. De duisternis zelfs wordt dikwyls licht voor hem; en hy ontdekt oorzaaken en beweegredenen tot gerustftelling en weltevredenheid, daar anderen enkel ftof tot. klaagen en jammeren vinden. Zo zeker is ds godzaligheid ook in dit opzigt tot alle dingen nuttig, en de fterkfte grondflag, de rykfle bron der menfchelyke gelukzaligheid.

Ja, voor u, wysheid, deugd en godvrucht.' voor u willen wy ons hart ontfluiten, gy zuk snze leidsvrouwen en gezellianen op den weg

des.

Sluiten