Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET VERHEVENE EN GERINGE, SHZ. $1

der dwaaling, een fpel onzer driften, en nooic zeker voor fchadeiyke misdagen en afdwaalingen. En indedaad, myne aandachtige Toehoorers! waarom moet de rnensch zyn oordeel zo dikwerf herroepen en zyn gedrag zo dikwerf veranderen ; waarom zich zo dikwerf over het eene en het andere voor zichzelven en voor zyne medemenfchen fchaarnen; waarom vindt hy zo zelden het genoegen, de voordeden, de rust, de tevredenheid, die hy zoekt; waarom wordt hy zo dikwyls in zyne Verwachtingen bedrogen; waarom worden zyne ftrelendfte vooruitzigteö zo zelden volkomen vervuld; waarom verfoeit en vliedt hy zo dikwyls heden, 't geen hy gis» teren op zo hoog eenen prys Melde, en waarnaar hy met zo veel yver ftreefde; waarom is hy thans zo begeerig naar dat, 't welk hy voorhenen niet achtte; waarom anders, dan omdat hy de waarde van alle deeze dingen niet kende, ze niet volgens haare wezenlyke waarde beoordeelde en behandelde, maar ze voor iets anders hield, dan zy werkelyk zyn? Ja, dit is wysheid , myne aandachtige Toehoorers! waare, algemeen nuttige wysheid, wysheid, die ter juiste beftiering des levens en tot een blymoedig genot van deszelfs goederen onontbeerlyk is,

dat

Sluiten