is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0* BESCHOUWING DER BRONNEN

-als ik my in. de hoop verblyde, van hem, den Oaeindigen , den Allervolmaaktften , meer en meer te naderen, en eeuwig in kennis, in deugd, in gelukzaligheid te zullen toeneemen: hoe groot, hoe zalig gevoel ik dan my zeiven niet! Welk een zuiver, verheven genoegen doordroomt dan niet myn hart! Welk een overwigt krygen dan niet myne aangenaame denkbeelden en gewaarwordingen op de onaangenaame! Van hoe gering een belang worden dan niet de Iaatfte in •vergelyking van de eerfte in myne oogen 1 En wie belet u, menfchen! Christenen! wie belet u, om dagelyks uit deeze bron vermaak en genoegen in vollen overvloed, te fcheppen?

Neen, aan bronnen van gelukzaligheid ontbreekt het u niet, myne geliefde Vrienden! dit bevvyst deeze oppervlakkige befchouwing van dezelven. Zy ftaan voor u allen open. Geene menfchejyke magt kan ze, tegen uwen wil, voor u fluiten. Zy noodigen u allen ter haarer genieting. Zy bieden u allen laafenis, verkwikking vermaak en genoegen aan, den armen zo wel als den ryken, den geringen zo wel als denaanzienlykén, den ongeletterden zo wel als den geleerden. Zy zyn even zo weldaadig als onfehadelyk, even zo zuiver als ryk. De een kan zonder