is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i74 HET GEDRAG VAN EEN VROOM MENSCH

gronden en begrypèn kunt, omdat het einde daarvan voor u met duisterheid bedekt is.

Draag uwe rampen met ftandvastigheid, roepen verder de wysheid en de godsdienst den rampfpoedigen toe. Wacht u van Jaage, onrechtvaardige , met Gods wil en met uwen pligc ftrydende middelen te gebruiken, om u van uw lyden te ontdaan. Werp den last, die u deukt, niet eigendunkelyk, niet in euvelen moede van uwe fchouderen. Draag denzelven zo lang, tot dat het den geenen, die hen u opgelegd heeft, behaagt, hem u weder af te neemen. Hy heeft last en kracht naar den naauwkeurigflen maatftaf tegen malkanderen afgemeeten, en zal u nooit meer opleggen, dan gy in ftaat zyt te draagen. Is uwe kracht uitgeput, dan is ook gewislyk het oogenblik van hulp en verlosfing niet verre af. Wanhoop derhalven nimmer aan uwe krachten, hoe bepaald dezelve ook zyn; God, die ze u gaf, kan en zal ze vermeerderen. Zyne kracht, die alles in allen werkt, is ook in den zwakken magtig, en kan meer doen, en doet zeer dikwyls veel meer dan wy kunnen wenfehen en bevatten. Volhard derhalven met een rustig en onverfchrok-

ke»