Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VROUWEN. ftf

«iet zeer fcbielijk alle hunne geheime wegen zoude kunnen doorgronden. Bovendien zijn de Kinderen doorgaans gewoon openhartiger jegens hunne Moeder, dan jegens hunnen Vader te zijn; dewijl zij gemeenlijk des laatstgemelden geftrengheid vreezen , en hun integendeel het moederlijk hart in duizend kleine verlangens meer te gemoet koomt. Zij zien hunne zegepraal door de moederlijke liefde voor uit, zij weten , dat het deeze liefde leed doet, der Kinderen ver. zoeken, al zijn ze ook nu en dan wat vreemd, af te wijzen; dat zij ongaarne en niet dan gedwongen ftraft; dat zij, geduurende de ftraf, reeds alles aan den kleinen ftoutert weder vergeven heeft, en dat men zonder groot gevaar de begonnen kastijding ter bekwamer tijd herhaalen kan. De Kinderen zullen dus ook altijd ongedwongener in den omgang met hunne Moeders, dan met elk ander Mensch, handelen , zij vertoonen zig aan haar van alle zijden, en in alle haare waare of opgefmukte gedaanten. De Vader kent hen zelden zoo naauwkeurig, als de Moeder hen heeft nagevorscht. Niet aan hem, maar aan haar, zullen zij hunne verborgene wenfchen, hunne geledene befchimpingen, hunne kleine twisten met andere Kinderen, hunne belachelijke ontwerpen eener kinderlijkeijdelheid, hunne geheimen en waarneemingen toevertrouwen. Zij zullen de Moeder dikvvijler, dan den Vader, om raad vraagen, hoe zij dit of dat moeten beginnen en uitvoeren. In hunne zielen zal dus de Moeder, als in een boek, kunnen leezen; ja zij zal nog verder gaan, zij zal met moederlijke teederheid vooraf berekenen, wat uit deezen geheelen aanleg, beginzelen en charactertrekken van het kind , bij vervolg ontftaan kan, en ontftaan zal, en juist deeze

wij-

Sluiten