is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oost- en West Indische post

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 82 )

dat eene algemeene herftelling ons beveilige moge voor het dreigend gevaar van eene algemeene Staatkundige vernieiing onzer Republicainlche vrijheid en voorfpoed , welke door de ondermeining van den koophandel, en het verlies van de Colonien allengskens voor willekeurige en gruwelijke Regeering zekerder gemaakt word.

Art. 7. Over de gefchillen tusfehen de Engelfche Africaanfche en de Hollandfche (Vest - Indifchc maatfehappij enz. almede overeenkomftig de Preliminairen , en ons Eerfte Nomrher afgehandeld zijnde, zullen wij op dit Articul alleen blijven wenfehen: dat de vereffening dier gefchillen niet mogen uitgefteld worden, tot tijden van nittiwc beroertens, of tot het oogenbhk. dat dit Gemecnebest nieuwe offerhanden moet doen, om, gelijk de tegenwoordige queftieufe grensfeheiding, dan weder omtrent de vaart, bijlegginge te moeten doen.

Art. 8. Ook conform de Preliminaire , bewijst niets anders, als dc afftand van Nagapatnam — de terugkrijging van Trinconomale — en de over en weder bntruiminge van alzulke plaatzen, welke niet fpeciaal aan elkander zijn afgedaan, en dat dit gevolglijk als het formulier van een der voornaamfte Vreedens-Articulen aangemerkt moet worden. —-

Art. 9. behelst — als een gevolg van het negende Articul bij de Preliminairen , bepaling van den tijd van ontruiminge,de contracteerenae Partijen van wederzijden , en ter goeder trouw zich verbinden, die fciukki:?:; en te zuilen obfer; eer en, en in gevallen door eenig toeval, of anderzints de entruimingen