Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ë

OOST- en WEST-INDISCHE

POS T.

Na 4*

Voor het overige behoud deezc maatfchappij i die geen voorbeeld heeft, het model van alle, dié haar gevolgd zijn, en heeft het regt, om den vreaide te {luiten met, of den oorlog te verklaaren aan, de Princen en Vorftén van het Oosten, kasteden te bouwen , bevtl.jebbers "te verkiezen, bezettingen te onderhouden, eii de borgerlijke en andere amp'tenaaren te benoemen.

Het ftaat ook aan de bewindhebbers , welke, enhoe veele fcheepeir moeten, afgevaardigt worden, en terug keeren, wanneer de verkoopingen moeten gehouden worden, als mede hoedanig men in het ftaatkundia-e te handelen hebben met de Afiatifche Princen , docli de verbonden worden geflooten, in dén naam van het gemeenebest, en aan hetzelve moeten de bevelhebbers den Eed afleggen, enz.

En aangaande de gemeene voordeden, welke uit de voor- en najaar vërkooping' moeten voortvloeijen, gefchied doorgaans zeeker op het capitaal vart de actiën , welke bij derzelver oprigting, op niet meer dan twee duizend ert een hondert zijn gefteld; doeli zedert het jaar ióoz. is verdeelt geworden; sö D

Sluiten