is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25* )

„ zyn welgevallen; heer van zyn gewêeten, be„ ftiert hy zich-zeiven en zyn huisgezin zoo als „ 't hem goeddunkt; hy waakt en flaapt, als 't „ hem behaagt, en heeft geene oordeelen te duch„ ten, als wanneer hy zyn evenmensen beieedigt „ cn onrecht doet, cn hierin beftaat wederkeerig „ ook zyne eige veiligheid. "

| Beide vrienden weiden nog verder uit over deze voorrechten, die het volk onder onze tegenwoordige gezeegende regeeringsvorm geniet. En Vryhart neemt daaruit geleegenheid om op te merken, dat het ook het gemeen niet is, 't geen misnoegd is , en waarby die geest van oproer moet gezocht worden.

Ik zeg dat ook niet, antwoordt hem Vre„ delief, neen, 't zyn dezulke die te klein zyn ■ „ om tê regeeren , en die zich te groot waanen „ om geregeerd te worden, die onze hersfenen „ ftoftèeren met hunne twistzieke zamenftelfds."

Vryhart zoekt nog de zaak te plojen. „ De „ voorgewende Patriotfche yver, zegt hy , zal „ de pen zyn eenigfte wapentuig achten om zy* „ ne belangens te verdedigen!

Het antwoord van Vredelief hierop is wedef zeer gepast en allen aandacht waardig.

Het