Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de OOSTINDIEN. 15

III. BRIE F.

In mijnen vorigen brief bragt ik u voorbij eenen norfchen en onbefchoften fchildwagt in de ftad Brugge, en nu zal ik tragten, u eene korte befchrijving te geven van het geen ik aldaar heb 'kunnen verzamelen.

Ik had veel van Brugge, van deszelfs grootte, rijkdom en overvloed gehoord, gij zult ligt begrijpen, hoe groot mijne verwondering was, toen ik, zodra ik ter ftad in kwam, eene oudcrwetfche, liegt gebouwde en onregelmatige ftad vond. De ftraaten waren in het algemeen naauw en morsfig, en het grootfte gedeelte der huizen verried groote armoede en ellende, egter was Brugge voormaals eene zeer blocijcnde ftad. Indien het onderfcheid tusfchen de ftad in dezen tijd en den toeftand, waarin dezelve gezegd word toenmaals geweest te zijn, énkel in haar uiterlijk aanzien beftond, zouden wij dit zeer te regt van de 'groote verbeteringen kunnen afleiden, welken door de laateren in de kunst van huizen te bouwen , gemaakt zijn ; maar haar tegenwoordige geringe toeftand heeft andere oorzaaken, namelijk

Sluiten