Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 25.

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, wegens de vernietiging van het Collegie van den

raad van sta ate dek ver eenigde nederlanden, en de

aanftelling van het commit.c

tot de algemeene zaaken van het eondgenoodschap te lande. Gearrefleerd den li. Maart 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De staaten generaal der vereenigde

Nederlanden. Allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Salut: Doen te weeten, dat Wij noodig hebben geoordeeld te vernietigen detj Kaad van Staate der Vereenigde Nederlanden, en in deszelfs plaats aan te ftellen een Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande, dewelke zijne Zittingen In den Hage zal houden; wordende alle en een iegelijk, die dit' eenigzins zoude mogen aangaan, en in het bijzonder 'sLands Militie, hier van gewaarfchouwd, en des noods gelast, om zich voortaan aan het gemelde Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenoodfchap te Lande

te

Sluiten