Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29

/stag dan hij is, uitdaagt, om met hem te vechten,

ten' einde langs dien weg fatïsfaétie te zoeken van eenïg onpelijk hem, naar zijne verbeelding, in den diénst of dienstzaaken aangedaan, zal met den Dood geftraft worden,

13.

De Duellen zerfs worden bij Militairen, als Burgerlijke misdaaden befchouwd en geftraft.

li.

Elk -Militair, die den geenen bij welken hij op fchildwacht gerteld is, of bij' welken hij op publiek gezach geïnquaftierd is, befteelt, zal met den Dood geftraft wui den,

IS*

Elk Militair, die zijnen Kameraad in het Slaapqnartier of in de Cbambrée befteelt, zal, hoe gering de ontvreemding ook zijn moge, voor fchuldig aan zwaare dieverij worden gehouden, en als zoodaanig, tea pvinften met openbaare geesfeling, en confinement vpoï eenige jaaren, worden geftraft. * 16.

Elk Militair, die in het Committé van Adminiftratle gefteld, of met een andere Militaire Comrm'sfïe, Adminiftratie of Bewind van Penningen befast zijnde, diarin opzettelijk ontrouw bandek, zal infaam verklaard- en weggejaagd worden.

17.

En zoo het blüke, dat de opzettelijke ontrouw gediend heeft om hein te verrijken, zal hij niet alleen tot vergoeding verpligt zijn, maar ook wegens zijne ontrouw, ten mir.ften met openbaare geesfeling en confinement voor eenige Jaaren worden geftraft.

derde; afdeeling.

EERSTE KAPITTEL.

Rechtspleging in het algemeen* Art. 1

De ■ Krijgstucht zal worden uitgeoefend door de sowmandeerènde Officiers; de Juftitie zal worden gead-

m>

Sluiten