is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

227

Apostel, Bisfchop te Smyrna, dat hij velen tot efy* leerlingen gehad heeft, die naderhand aan de Christen Kerk uitmuntende diensten gedaan , en zich in 1 dezelve eenen naam verworven hebben. Vcrvolgcnds ' heeft men te Rome, en in het Oosten, te Antiochie, \ C<cfareë, Edesfa, Niftbis enz. zoodanige Kweek-' fchoolen gedicht, tot bcvorderinge van Godsdienftige kundigheden onder de Christenen (*).

Doch de roem van alle deze Schooien werd ligtelijk verduisterd door de vermaarde Katecheiifche School te Alexandrië in Egypte, welke omdreeks het jaar 180 begon beroemd te worden. Indien wij niëitonv.uus geloven (f), zou deze School door den Euangelist marcus reeds zijn aangelegd. Te Alexandrië had, in het Mufcum, een Genootfchap van Hcidenlchc Geleerden, reeds zedert den tijd der Ptolemeusfcn, gebloeid, en alle takken der Geleerdheid, -tot nut van zoo velen , als zich tot hen vervoegden. bearbeid. Dit fchijncn de Christenen in deze Iloofdftad van Egypte zich ten voorbeeld gcfteld, en hun Kweekfchool tc Alexandrië ingericht te hebben, tol het vormen van Leeraars der Kerk, en bet uitbreiden van geleerdheid onder hen. Wij moeten dus deze Katechetifche School te Aiexandriê befclmuwen als eene Akademit of Ihoge School, gelijk eusebius ze uitdruklijk eene StM der Gèïmgai et der Heilige Weten fchappen noemt, welke, m

M

(*) Men zie de Schrijvers anngdiaaid bij MoWWW Kerkl. Gcfch. I. Deel, Rladu 161. cn 162, (t) Catal. SS. Eccle;. C. 36.

P a

II

BOEK

V

ioofcin.

ia C. Cu aar t8o. ot 193»

KatechetifcheSchool te Alexandrië.

I