Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 233

ne Ieenfpreuken , en geheimzinnige uitleggingen. Voorts is hij ligtgelovig, heeft vele fabelen al te los overgenomen, en zinnelijk grove denkbeelden van een ] aandaand rijk van jesus op deze aarde voorgedra-' gen. Uit dit alles blijkt, dat, hoe veel goeds m»; neus in dit Werk, met betrekking tot de Gnostieken, ook hebbe daargcfteld, men zich echter, in andere' opzichten, op zijn gezag, niet altijd kan verlaten. Hier komt nog bij , dat, in onzen tijd , semler de echtheid van dit Werk in twijfel heeft getrokken, daar hij vermoedde, dat, of dit Wérk van tijd tot tijd met bijvoegzels cn inlasfchingen, na ireneus dood, is vermeerderd, of zelfs wel van een ander in laater tijd , onder ireneus naam, gefchreven , die de voorrechten van den Bisfchop var Rome poogde op te vijzelen, Zijne gronden echtei voor deze twijfelingen zijn ongenoegzaam , gelijl door anderen is aangetoond, die de echtheid van di Werk voldoende bewezen hebben. Van dit Werl van ireneus zijn , in het begin dezer Eeuw, «we voortreflijke Uitgaven in het licht gekomen, de één tc Oxford 1702, door joan ernst grabe, de au dere te Parys 1710, door renatus massuet. Or dienzelfden tijd, heeft christoph. matth. pfaff in de Koninglijke Bibliotheek te Turin, nog vier an dere kleine Stukjens van ireneus in een Hand fchrift ontdekt, welke in 's Hage 1715, e" ™dei maal in het jaar 1743, gedrukt zijn geworden. Doe deze fchijnen niet anders te zijn dan vrije uittrel zeis uit het groote werk van ireneus zeiven in het welk zij, zaaldijk ten minden, voorkomen P 5

II

BOEK

V

loofdfl. la C. G. aar 180. :ot 193'

f

1 »

»

;e

Sluiten