Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

BOEK

V

Hoofdft na C. G Jaar 180 tot 193

Bijzonderhedenuit zijne Schriften. Uitbreidingder Christen-Kerkin de Westerfche Landen.

3 I

d

n ■

bf bc

m K E R K E L Ij K E

te meer, daar het Handichrift, waar uit zij genomen zijn, meer foortgelijke uittrekzeis uit Schriften ■ der Kerkvaderen in zich bevatte. ; Het zal der moeite waardig zijn, uit dit Werk van ireneus, weder eenige plaatzen uit te lezen, die ons jn!ge bijzonderheden, zoo betreklijk. de uitbreiding des Chnstcndoms, ten dezen tijde, en'de gave der wonderwerken, als betreklijk dc leerftukken en gevoelens bekendmaken.

Wanneer hij fpreekt van de ovcrëcnftemming der Christenen m ééne cn dezelfde leere, die hij tegen over de verfchiUende meningen der Gnostieken onder malkanderen ftelt, zegt hij (*): „ Daar zijn in de „wereld heel verfchiUende talen, maar nogthans is „ de kracht der overlevering (f) edne en dezelfde , Noch de Gemeenten, die in Duitschland geves, tigd zpn, geloven anders, noch die in Spanje , en onder dc Celten (Gallië), nóch die in het " °osten' noch in ^1^, noch in Lihyè\ noch , die gedicht zijn , in bet midden der" wereld " )eze laatfte Ipreekvvijze duidt allervvaarfchijnlijkst aan,

(*) l. Boek, Hoofdft. 10.'

(f) Dewijl iueneÜs te dezer p!3a^e, in het voor,ande en volgende, deze fpreekwijze verwisfelt, met e van geloof, prediking, fymbolvm of algemeene bedimts, moet men BëimWn i dat hij, hier ten minften >or overlevering, niet anders dan de oorfpronglijke eu waarde leere van de Christenen vernaai, en At kracht r overlevering zal de grondleerflukken van dit geloof tekenen, r ■

Sluiten