is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

441

tot den afval. En om de misdaad te voltoojen, 5, werden kinderen, door de handen hunner ouderen, „ genoodzaakt, daar aan deel te nemen: Dus verlo-] „ ren zij, het geen zij, bij den aanvang van hun 1 „ leven, (door den Doop) verkregen hadden." ;

Deze afval der Christenen drekte zich tot meer andere gewesten uit. Immers, dat 'er ook te Rome en in Sicilië' zulke afvalligen geweest zijn, ziet men, uit eenen Brief der Romeinfche Leeraaren aan cyprianus (*). Onder deze afvalligen waren zelfs vele Leeraars en Opzieners der Gemeente aan het Christendom ontrouw geworden; te Karthago (f), in het overige van Afrika (§) , insgelijks in Spanje (**), en waarfcfujnüjk ook elders.

Wanneer men de groote verandering in het gedrag ckr Christenen in aanmerking neemt, waar door velen thans zoo gemaklijk en ligtvaardig hun geloof verzaakten, waar voor de Christenen, bij vroeger vervolgingen, met dien ijver, zich bezield toonden, dat zij zich zeiven, dikwijls niet zonder dweeperij, ter dood aanboden, en die, als 't ware, zochten, zal men genegen zijn, de oorzaken van deze verandering op te fpooren. Dezelve zijn ligtelijk te vinden, deels, in het verval van het Christendom, waai van wij gefproken hebben, welk zijne oorzaak had, in het verflaauwen van den eerden geestdrift dei

Chris-

(*) Onder de Brieven van cyprian. Ep. 30. aliis 31. (t) Cyprian. Ep. 14. et 40. aliis 6. et 35. (S) Ef - 59- et 65. aliis 55. et 64. (**) Ep. 67. aiiis 6S.

Ee 5

II

boek

VII loofdfr. ia C. G. aar 235. ot S151.

Oorzaken van zooda nigen afval.