is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

44*

onzen Schrijver, en bevat vele belangrijke aanmerkingen, om welke elk Lezer geern daar in die misflagen zal verfchonen, welke de Schrijver, in zijnen tijd, bij de zoo gebrekige kennis der Natuur, niet vermijden kon, maar waar bij tevens zijne befcheidenheid te prijzen is. Hij fchreef deze Verhandeling vroeger dan zijn groot Werk, in hetwelk hij dezelve aanhaalt (*)

Bchalven deze Werken van eenen Wijsgeerigeri en Godsdienfiigen Inhoud, fchreef lactantius ook een afzonderlijk Gefchiedkundig Werk, Over de dood der Vervolgeren van het Christendom, ( de Mortibus Perfecutorum,) waar in hij, uit de Gefchiedenis, aantoont, welk ongelukkig einde hunnes levens alle de Vorften gehad hebben, die de Christenen hebben vervolgd, beginnende van nero af, tot aan zijnen tijd, met dit bepaald oogmerk, om hunne rampen en heilloos uiteinde te doen aanmerken, als ftraffen van God, die de waarheid van den Godsdienst en de onfchuld der Christenen dus handhaafde. Het is, in de daad, jammer, dat, bij zoo vele ophelderingen in de Romeinfche Gefchiedenis, dit oogmerk van den Schrijver, en zijn afkeer van het Heidendom, zoo veel invloed op zijne verhalen hebben gehad , hoewel men veel kan infehikken, als men in acht neemt, dat hij dit Werk gefchreven heeft, toen de aandoeningen over de naauwlijks geeindigde vervolging nog hevig, en de wond nog versch was. Dit Werk heeft balusius (f) het eerst in

het

. C*> Libr. 'II. Inftitt. Div. Cap. 10. Sect. 15(|) Mhcellan. Libr. II. pag. 1-46. Paris. 1679. 8vo. Ee 5

II

BOEK XII

Hoofdft. ia C. G. f aar 284. :ot 312.

Ziinwerfe over de dood der Vervolgeren.