Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joo Tweede ANDWOOR.D

dan het zelve is nogthans zeer wel in ftaat reden te geeven van de verfchijnzelen, welkerï zig bij de proeven opdoen, waar uit men bij het andere gevoelen de zaamenftelling van het water wil bewijzen. Dus dat de gedephlogisteerde Lucht en ontvlambaare Lucht bij haare wederkeerige ontbinding een zuur Voch*daarftellen, welkers zuurheid beftendig van denzelfden aart is, als het Zuur dat men ter voordbrenging van de gedephlogisteerde Lucht gebeezigd heeft; — zulks fchijnt volkomen aan dit gevoelen te beandwoorden, daar men doch volgens het zelve aanneemt, dat de gedephlogisteerde Lucht alleen wegens deszelfs gebrek aan Phlogiston van haar oorfpronglijk Zuur onderfcheiden is §.31.; en de ontvlambaare Lucht voornaamentlijk uit Phlogiston beftaat §. 29.: immers is het dan van zelfsklaar, dat wanneer er gelegenheid gegeeven wordt, dat dit Zuur der gedephlogisteerde Lucht dat niet ontbonden is, en dus dezelfde vochtigheid kan zijn blijven bevatten, die het in zijnen gewoonen ftaat van Zuur aankleeft, deszelfs verboren Phlogiston kan terug ontfangen, 't welk is, wanneer de grondbeginzelen of de lafis der gedephlogisteerde Lucht en ontvlambaare Lucht zig met elkander komen te vereenigen , dat er dan een Zuur vocht, en wel

van

Sluiten